دوفەرشی ئێرانی - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

دوفەرشی ئێرانی 3بە4زۆرجوانەنەسوتاوە نەدڕاوەماڵی دۆستەسعری 400هەزارومەعامەلەدەربەندیخان 07504145580

کاڵا هاوشێوەکان