ئەم گۆران نێتانە بۆ فرۆشتن - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

ئەم گۆران نێتانە بۆ فرۆشتن مانگانە بە 15 هەزار فرییە 10 نەفەر ئەتوانن لەسەری ئیش بکەن. دانەی نرخی 45 هەزار. تێل 07704503242

کاڵا هاوشێوەکان