سیستەی دوو نەفری بۆ فرۆشت - هەرزان

شرۆڤە

ئەم ژوری نوستەنە بۆ فرۆشت دوو نەفەریە بای 40هەزار وە مەعامەلەی تایە و مەعرەزی نوێن و دوشەکی سەر سیتەمی لەگەل نیە

کاڵا هاوشێوەکان