هه مو که ل و په لی ناومال , تی ک را دیفروشین - هەرزان

شرۆڤە

سیسمی دو کسی سیسمی یک کسی تی وی شاشه 55 زاویه ی نوین و لباس غه ساله ی 8 کیلویی فول 5 دانه فه رشی ایرانی قه نه فه ی ایرانی و همو شتی ناو مال به کاملی ،

کاڵا هاوشێوەکان