شۆردنی تاقمی قەنەفە - هەرزان
logo
قەنەفەشۆریی تواناشۆپ

شرۆڤە

گە ر دە تە وێت تاقمی قە نە فە کە ت تازە بێتە وەو تاقمی تازە نە کریت ئێمە دێین و تاقمی قە نە فە کە ت بۆ تازە دە کە ینە وە بە شێوازی سە ر دە میانە قە نە فە کە تان بۆ ئە شۆین و وشکی ئە کە ینە وە لە جێگای خۆیدا بە جوانترین شێوە و ئیشی جوان لە گە ل ستافی شارە زا ئە زمونی 10سال ئیش کردن 07701474332

کاڵا هاوشێوەکان