کۆنە فرۆشی سەرباز - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

بۆفرۆشتنی هەمووبابەتیکی کەپری مێوحەرفLوحەرفTوکۆڵەکەوتەلی ڕایەڵ ناونیشان چوارقوڕنە پشت بەنزینخانی سلام.ژ.م.07501374658

کاڵا هاوشێوەکان