قە نە فە شۆری توانا - هەرزان
logo
قەنەفەشۆریی تواناشۆپ

شرۆڤە

لە گە ل قە نە فە شۆری توانا گرنگی بە پاکردنە وەی قە نە فە و جێگای دانیشتنە کە ت بد لە گە ل باشترین کوالێتی و شۆردنی سە ردە میانە 07701474332

کاڵا هاوشێوەکان