تاقم قە نە فە ی Lتازە و جوان - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

تاقم قە نە فە ی Lتازە و جوان بێ عه یب زۆر کە م بە کار هاتوە نمونە ی تازەو جوانی قیاسی 10نە فە ری بۆفرۆشتن نرخ:230هه زار شوێن سلێمانی تێل:07700584816

کاڵا هاوشێوەکان