کەوانتەروسنگ - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

کەوانتەروسنگە بۆ فرۆشتن موادی ئەلەمنوێم ئەسڵی 4مەترو40سانتیم زۆر پاک و ماڵی دۆستە 07701977045 ڤایبەروواتساپ

کاڵا هاوشێوەکان