سه ياره ى مندال شه حن - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

سه ياره ى مندال شه حن بؤ ليخورين شه ريكه ى BMW ئه وروپيه فول مواسه فات دوو نه فه ريه كؤتا حه جمي گه وره يه مندال 2 سال تا 10 سال ئه بي مندال تا 65 كيلؤ هه لئه گري ده بل ئاكسل ده بل حاسه يه ده بل پاترى 12v شه حنو پاتريه كه ي لؤكه مه زبوته دوو سورعه ته خاو سه ريع به سمه گير بؤ پيش به گبؤش بؤ رؤشتني سه ريعه ئيستؤپ له شويني خؤي ده گريت زؤرتوندووتؤله مؤسيقا ئؤكس كؤراني لايت ليد به گلايت ئيشاره ت هؤرن به هه موو شوينيكا ئه روات نرخي 110 هه زاره كي ويستي ته له فون بكات له خزمه تام 07709609201

کاڵا هاوشێوەکان