سه ياره ى مندالان - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

سه ياره ى مندالان شه حنه بؤ ليخورينه شه ريكه ى جيپ ئه وروپى زؤرلؤكه فول مواسه فاته دوو نه فه ريه كؤتا حه جمي قه مه ره پيشو دواوه ي هه مووى ده بله مندال له 2 سال تا 10 سال ئه بي مندال تا 60 كيلؤ هه لده گريت ده رگاي كاره باييه سه ريعه بؤ رؤشتن ئيستؤبي له شويني خؤى ده گريت ده بل ئاكسل ده بل مه كينه يه ده بل باترى 12v ده بل سورعه ته به سمه گير بؤ پيش به گبؤش شويني فلاش ميموري شاشه ى راديؤى هه يه ئؤكس كوراني لايت ليد به گلايت ئيشاره ت هؤرن شه حنو پاتريه كه ي لؤكه مه زبوته به شه رته به هه مووشوينيكا ئه روات زؤرتوندووتؤله نرخي 130 هه زاره كي موشته ريه ته له فون بكات له خزمه تام 07709609201

کاڵا هاوشێوەکان