مه رزيه 2009 سعودي - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

07501800155 ده بل ئه كسل 🌷سه ياره كي زؤر جوانه 🌷 سه نه وي تازه يه تا 2025 پاره ي ژينگه و ريگاي دراوه 🌷زؤر توند تؤله بي كيشيه 🌷 يه ك دينار مه سرفي تيدا نيه 🌷مواسه فات 🌷 ناو سور 🌷 چوار جام كاره با 🌷 ئاوينه كاره با 🌷 ناو فورميكا 🌷 ده بل ئه رباك 🌷 بتل 🌷 قولاب 🌷 حه ساس🌷 شاشه ئايپاد و كاميره 🌷 پيشو دواي كامل كراوه ته 2014 🌷 260 هه زار رؤشتوه 🌷مه كينه ي نه كراوه ته وه 🌷سه ياره كه پارچه ره شه 🌷 هه يكه لي زؤر جوانه 🌷پيشو دواي هيج ليدراوي نيه 🌷گير و مه كينه و ده بل ئه كسل ته بريد گشت گياني به شه رت 🌷 سعري 165وه ره قه و معامه له 🌷 تكايه گؤرينه وه ناكه م به س ده فرؤشم 🌷 له كؤيه

کاڵا هاوشێوەکان