غەسالەی جلشۆر مارکەی دایۆ 10 کیلۆ زۆر جوان مەزبوت بێکێشە بەشەرت ئەیفرۆشم - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

غەسالەی جلشۆر مارکەی دایۆ 10 کیلۆ زۆر جوان مەزبوت بێکێشە بەشەرت ئەیفرۆشم سعری235 هەزارە 💰 ژ'م 07707621133☎️

کاڵا هاوشێوەکان