غەسالەی قاپشۆر - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

مارکەی سامسۆنگ کۆری ئەسڵی 14 نەفەری زۆر تازە و جوان مەزبوت و بێکێشە بەشەرت ئەیفرۆشم نرخ:225 هەزار ژ.م 07707621133

کاڵا هاوشێوەکان