مـەرزیە مۆدیل 2011 - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

مـەرزیە مۆدیل 2011 سـەنەوی تازەیە تا 2027. قەباخ و مـەڪینەی نـەڪراوەتەوە . دوڪەڵ و سـەرفی نـیە پێـش و دواوەی ڪەپسـە دەعمی نیـە هەر چوارتایەی تـازەیە دیـنارێڪ مەسرووفی تێـدا نیـە ماڵی دۆسـتە تەبریت ڵەگەڵ سویچ ، جام ڪارەبا ، ناو سور قولاب ، ABS سـەیارەڪە جێ جێ بۆیاخی هەیە بە عام بۆیاخ دەیفرۆشم سعر 142$ گۆڕینەوە ناڪەم تـڪایە گەر کڕیار نیـت تێل مـەڪە... 07509349098

کاڵا هاوشێوەکان