پیکابە مستەرەبۆفرۆشتنە - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

پیکابە مستەرەبۆفرۆشتنەگئرمەکینە ئەکسل تەقەوڕەقەی بەشەرت ماڵی دۆستە مۆدئل 2003 تەی حانە واتا علوجە بەشەرتی کئشی مەدەنی نەبئ کارەبای مەزبوتە 07714386278 07511486593 33وەرەقەو مەحامەلە

کاڵا هاوشێوەکان