مـەرزیـە 2011 فـەلاحـی بـێ بـویـاخ - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

مـەرزیـە 2011 فـەلاحـی بـێ بـویـاخ گـێـرو مـەکـیـنـە بـەشـەرت هـەردوو دەرگـەی لای نـەفـەر دوو پەنـجـە سـاردە هەر ئـەو هـنـدەی هـەیـە قـوپـێـکی بـجـوك لـە سـەر شـانـی هـەیـە 300هـەزار روشـتـووە ناو سور سەیـارەکـە زور پـاکـژە مـەکـیـنـەکـەی بـەس کـاسـکـێـتـی گـوراوە بنی مەکینەکەی برغو لێ بانەدراوە بەشەرت سەنەوی خلاس بوە. ژمـارە 07824992080 سعری175وەرەقە و مجال

کاڵا هاوشێوەکان