موبەردەی زۆر باش بۆ فرۆشتن - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

موبەردەی زۆر باش بۆ فرۆشتن ماڵی دۆستە ئاخر حەجمی گەورەی 07717581186

کاڵا هاوشێوەکان