بیکاب مەرزیە هایلۆکس - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

بیکاب مەرزیە هایلۆکس سید نهرۆ 2011 کراوە تە 2015 رە شە پۆش سە قفی بێ سبوغە گێر تۆماتیک گێر و مە کینە و اکسل بە شە رت چوارتایە ی نوێیە مە نە فێس تصدیق کیتاب مزایدە بە شە رتە زۆر توندوتۆلە سعری 115مەجال ژ.م07510237537/07502555511

کاڵا هاوشێوەکان