ئەم سبلێتە بۆ فرۆشتن - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

ماڵی دۆستە زۆر پاک و خاوێنە دوو تەنە کۆمپرێسەری گەورەیە ژ.م 07704602526

کاڵا هاوشێوەکان