سپیکر مارکه لوگیتک (سماعه/مکبره) - بو موبایل و کومپیوتر و تلویزیون - هەرزان