بيكاب دير بؤ فرؤشت - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

07501197680 بيكاب دير بؤ فرؤشت مؤديل 2006 مه كينه به خ سه ياره كي زؤر جوانه بي مه سروفه بؤياخي نيه هيج ليدراوي نيه تا بلي سه ياره كي زؤر جوانه جاهيزه توندو تؤله 4 تايه وويلي نويه له شيره ته بردوساردو گه رمي ئيش ده كاره باي هه موو ايش ده كات ناو سوو جام كا ره باي سه نه وي مانگي 6 به سه رده جيت وه كا له به ناو خؤمه ده توانم وه كاله بؤ بكه م شوين كؤيه گؤرينه وه ناكه م به س ده فرؤشم 07501716587

کاڵا هاوشێوەکان