ڕیەڵمی جیتی 2 پڕۆ - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

ڕیەڵمی جیتی 2 پڕۆ سناپدراگۆن 8 جێن 1 ڕام 12+12 256گێگا کامل ئەشیا کامێرای مایکرۆسکۆب سلێمانی 07708320782 دووبارەیەکی زۆر زۆر کاڵی تیایە

کاڵا هاوشێوەکان