لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

دڕێلی 20 ڤۆڵتی مارکەی تۆتاڵ شاحینە و دوو پاتری 20ڤۆڵت لەگەڵە جانتایەکی لەگەڵە دوو دەمی برغوو لەگەڵە بۆ پەیوەندی 07700643008 یان 07501581392 بای 145000 گەیاندن بۆ ناو سلێمانی بە 2000

کاڵا هاوشێوەکان