مەرزەیە دوهەزارو شازدە - هەرزان

شرۆڤە

مەرزییەی 2016 دەبڵ ئەکسل فول مواسەفات سەید ناهرۆ چوار پەنجە ساردی هەیە لەگەڵ چوارپەنجە کارت 155 هەزار رۆشتوەسەیارەکە زۆرخاوینە سەنەوی بەسەرچوەژمارەی موبایل 07510371023

کاڵا هاوشێوەکان