هه نديك ئه شياي دوكان بؤ هه زاري زؤر باشه - هەرزان

شرۆڤە

شوين زاهي ده ست 54دانه ده رزه ني ته نها 8000هه زار بيلاوي هاوينه 29جوته جوتي ته نها 1750دينار ده ست به ند 190دانه يه ده رزه ني 6000هه زار شوين مه عجون و فلجه 27دانه يه ده رزه ني ته نها 9000هه زار شوين خاولي تنها ده رزه نيكه نرخي 7000 ده مي په مبي باسكيلو سه ياره 66دانه يه ده رزه ني 8000 تكايه هه مووي بيكه وه ده فرؤشم گه ر گريار نيت تيل مه كه 07501920849

کاڵا هاوشێوەکان