کریمی قلیشانی وزبربونی قاچ - هەرزان

شرۆڤە

ام کریمه هتا هفتیک به کاری بینه قاچت صاف وجوان اکات به ضمان🎍