لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

نيسان پيكاب 2002 زيت سه ياره كي زؤر جوانه ته بريد و پاوه ره سه ناوي تا 2022 تازه يه پاره ي ژينگه و ريگاي دراوه 💕 چوار تايه ي تازه يه 💕 زؤر زؤر توند تؤله 💕 بي كيشه يه 💕 سه ياره كه سبوخ عامه به لام هه يكه لي زور زؤر جوانه تازه بوياخ كراوه 💕 پيشو پشتي هيجي پيوه نيه 💕 گيرو مه كينه ي به شه رت 💕سعري 72 وه ره قه و معامه له 💕 تكايه گؤرينه وه ناكه م به س ده فرؤشم 💕له كؤيه م 💕

کاڵا هاوشێوەکان