زۆپای تۆربۆی وە جبە ی دوو - هەرزان

شرۆڤە

زۆپای تۆربۆی وە جبە ی دوو زۆر پاکە و کە م بە کا ر هاتوە و پڵیتە ی تا زە گە رمیە کی بە هێزی هە یە بێ بۆنو بێ غازو بێ شوخت زۆر زۆر تا زە ژم.07701415388

کاڵا هاوشێوەکان