باس مسته ر بۆشی - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

کیرو مه کینه و اکسل به شه رت کاره بای مه زبوته اڕم بله ستیک سلیمانیه خۆم یشی فیته ری گه رۆکی بی اکه م نرخی 15 وه ره قه یه به نزینه 07507301853