قەنەفەی دە نەفەری مارکەی بەیزا زۆر توندو تۆڵ - هەرزان

شرۆڤە

مارکەی بەیزای تورکی ئەسڵی مەوادی دەرجەیەک ئەکرێ بەسیستەم و وەک مەخزەنی هەڵگرتنی جل و بەرگیش بەکاردێت.

کاڵا هاوشێوەکان