جوانکاری - هەرزان

شرۆڤە

هموبابتی سروشتیم جوانکاری به ضمان.زورزورتایبت ونایابن