عربانه ی دوای سه یاره - هەرزان

شرۆڤە

دوو تایه تازه تازه یه