شرۆڤە

نیسان تاک2008سبوخ هیچی نیه 3جیگای سارده کوتی هه یه پیشیشی جه مبیکی بچوکی هه یه اویش بچوکه ژینگه ی تا 2024دراوه نمونه یه له جوانی ته قه و ره قه ی نیه چوار تایه ی لوکی له بنه بی کیشه یه

کاڵا هاوشێوەکان