گیڕومە کینە و ئە کسل بیعە یبە تە برید ئیشە کا ئاڕم - هەرزان

شرۆڤە

07719590358

کاڵا هاوشێوەکان