سه ياره ى مندال - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

سه ياره ى مندال شه حنه شه ريكه ى BMW ئه وروبيه فول مواسه فات زؤر لؤكه كؤتا حه جمه مندال له 2 سال تا 10 سال ئه بي كيشى مندال تا 50 كيلؤ هه لده گریت به سمه ده بل ئاکسل ده بل باترى 12v شه حنو باتريه كه ي لؤكه شه ريكه يه مه زبوته دوو سورعه ته گیر بؤ بيش به گبؤش سه ريعه بؤ رؤشتن استؤبى له شويني خؤى ده گریت زؤر توندووتؤله شويني فلاش ميمؤرى راديؤ ئؤكس كؤراني مؤسيقا ته سجيل حاسه لايت ليد به گلایت ئيشاره ت هؤرن هه زاز به هه موو شوينيكا هاتوچؤ ئه كات نرخى 110 هه زاره كي موشته ريه ته له فون بكات 07709609201

کاڵا هاوشێوەکان