لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

07714916013 گیرومکینە و ئە کسل و تە قە ورەقە بە شەرت 4تا یە ویلی نویە هە موگیا نی بە شەرت مالی دوستە یە ک دیناری مە سرە فی نیەبی بویاخ تكايه گورينه وه نا كه م به س ده فروشم ره قه م يتامە نە فیست

کاڵا هاوشێوەکان