مەرزیـە هایلۆڪس 2014 - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

مەرزیـە هایلۆڪس 2014 شەریڪە سەردار تەنها یـەڪ پارچـەی ڕەشـە هیـچ ڪەی نیە، چوار تایەی تازەیە، سـەنەوی بەناوی خۆمانە تازەیە 2025.تەحویل، وەکالە گێـر مەڪینەی بەشەرت ، 145هەزار ڕۆشتوە، سەیارەڪە بێ بۆیاغە، بێ ساردە، تـڪایە گەر مووشتەری نیـت تەلەفۆن مـەڪە جوابی نامە نادەمەوە سعر 189$ 07509349098

کاڵا هاوشێوەکان