بؤفرؤشتن - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

بؤفرؤشتن ‎36وه ره قه ومه عامه له ‎جؤري سه ياره /پيكاب نيسان ‎ناوسوور ‎ئارمي پلاستيك سليماني ‎4قولاپ ‎مؤديل/1990 ‎گيرومه كينه وئه سلي لؤكه ‎مه كينه وگيروئه كسلي ‎نيساني 2001 له سه ره ‎تازه خراوه ته سه ري ‎سه قف وشان وشانسي پاكه ‎هه يكه لي نمونه يه ‎ده عم وليدراوي نييه ‎كوشن گاعي داشبلي لؤك ‎سه ياره كه تيرمه سره ف كراوه ‎به هيچ شيوه يه ك بؤنوقساني مه گه ري ‎ژيري له هه يكه لي پاكتره ‎كامل كاره باي مه زبووته ‎پاوه ره ‎تاقم پيش وپشتي تازه داگيراوه ‎چركه ي تيانييه ‎تاقم تايه وويلي لؤك ‎ئارم ئه وه ليات خرامه براوه ي به شه رته ‎تكايه تكايه ته نها فرؤشتنه ‎دووژماره مووبايل دانراوه 07501713412 07709537677

کاڵا هاوشێوەکان