کۆستەر مستەربۆشی 2003، تەبریت ئیش دەکا مەکینەو گێر - هەرزان

شرۆڤە

کۆستەر مستەربۆشی 2003، ئارم ، تەبریت ئیش دەکا، گێرو مەکینە بەشەرت کەمێک معاملە

کاڵا هاوشێوەکان