سه ياره ى مندالان - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

سه ياره ى مندالان شه حنه بؤ ليخورين شه ريكه ى JEEP ئه وروپیه ئاخر حه جمه قه مه ره يه كؤنترؤله دوو نه فه ريه مندال له 2 سال تا 10 سال ئه بي كيشى مندال تا 70 كيلؤ هه لده گرئت استؤبى له شويني خؤى ده گریت ده بل ئاكسل 4 ماتؤره بيشو دواوه ي هه مووي ده بله ده بل باترى 12v به سمه يه دوو سورعه ته ده رگاکانی کاره باییه گیر بؤ بيش به گبؤش مواسه فات فلاش ميمؤرى راديؤ ته سجيل بلووتوث ئؤكس كؤراني مؤسيقا لايت ليد به گلایت ئيشاره ت بؤ بيش و بؤ دواوه ي هه يه هؤرن شه حنو پاتری شه ریکه یه مه زبوته به شه رته به هه موو جاده و سه رجاده ي خؤل ده روات زؤر توندووتؤله زؤر ئيشى نه كردوه لؤك لؤكه نرخى 150 هه زاره کی کریاره ته له فون بکات 07709609201

کاڵا هاوشێوەکان