گیڕومە کینە و ئە کسل بیعە یبە وتە بریدئیشە کاوئاڕم - هەرزان

شرۆڤە

07719590358

کاڵا هاوشێوەکان