سه ياره ي مندالان شه حنه بؤ ليخورينه شه ريكه ى ڤالڤؤ - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

ئه وروپييه كؤتا حه جمي سه ياره ي شه حنه دوو نه فه ريه وه كو سه ياره ي راستيه مواسه فاتي پيشو دواوه ي هه مووي ده بله شاشه ي راديؤي تيايه مندال له 2 سال تا 10 سال ئه بيت كيشى مندال تا 60 كيلؤ هه لده گريت سه ريعه بؤ رؤشتن ئيستؤپي له شويني خوي ده گريت زؤرتوندووتؤله ده بل ئاكسل ده بل باتري 12v دوو سورعه ته گير 2 سويچه بؤنيدي هه لديت شويني فلاش ميمؤري راديؤي هه يه موسيقا ئؤكس كوراني لايت ليد به گلايت قايشي سه لامه تي هه يه شه حنو پاتريه كه ي لؤكه شه ريكه يه هه مووگياني مه زبوته زورلؤكه نرخي 140 هه زاره كي موشته ريه ته له فون بكات 07703607134

کاڵا هاوشێوەکان