لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

ميك زه مين. مه كينه 3V كيرو مه كينه و ته قه و ره قه و هه مووى به شه رته. سيا ره يكى. زور خا وينه. 6 كيره. ده بل ئه كسل. به شه رته. 4 تا يه و ولى. نويه. پا وه ره ته بريده. علو جه. بى ره قه مه. مو ديل. 1988 سعرى. 60 07501032121

کاڵا هاوشێوەکان