پیکاب میستە ربۆشی - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

پیکاب میستە ربۆشی مۆدیل 1993 ئاڕم پلاسیکی سلیمانی بە شە رتی ئاڕم وئەوە لیات وبراوە نە بیت سە یارە کەزۆرمە زبوتە ماڵی دۆستە مە کینە وگیری بە شە رت زۆرپاکە عە کسلی بە شە رت شانسی بە شە رت کارە بای کامل مەزبوتە بە شە رت سە یارە کە زۆرتوندوتۆڵە ناوبودی زۆرجوانە ماڵی ئیشکردنە نوقسانی نیە سعری ( 14 )وە رە قە ژمارە ی مۆبایل 07719691959 07501698165

کاڵا هاوشێوەکان