کریمی دژه زیپکه سروشتی - هەرزان

شرۆڤە

کریمی دژه زیپکه ی سروشتی التهابی پیست وزیپکه ی سه رزردلاده بات وزیپکه ژیرپست لاده بات به گه رنتی ایدم به دلت نبو بیگرینه وه وپاره کت وه ربگره

کاڵا هاوشێوەکان