عەربانەی لەفە بۆ فرۆشتن - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

عەربانەی لەفە بۆ فرۆشتن کامل عەشیای لەفەی لەگەلایە شتێکی پاکو جوانە مالی دۆستە بوزانیاری زیاتر پەیوەنی بکەن بەم ژمارەیەوە 07501280205

کاڵا هاوشێوەکان