شامپوی دژه کریش وچوری قژناهیلی سروشتی وتایبت - هەرزان

شرۆڤە

شامپوی خه لوزسروشتی بونهیشتنی کریش وچه وی قژبه ضمان زورزورباشه پیستی سه رده پاریزیزورنایابه

کاڵا هاوشێوەکان