لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

سەنەوی تازەیە گێر مەڪینەی بەشەرت تەنها قەپاخی ڪراوەتەوە سەیارەڪە 🌹 تەنهآ یەڪ بست بۆیاخی هەیە🌹 هیچ ڪەی نیە نەسارد، نە شوخت، نە قۆپ، پارچەڪەنی کامل ساغە، بیلادیە🌹 دینارێڪ مەسرەفی تێدا نیە چوار تایەی نوێیە ماڵی دۆستە سحر 188 تکایە گەر مووشتەری نیت تەلەفۆن مەڪە گۆڕینەوە نآڪەم... . (07509349098)

کاڵا هاوشێوەکان